9 PLUS

Vay Online An Toàn

Chính sách quyền riêng tư của 9 PLUS

Chính sách Bảo mật này quản lý cách thức mà 9PLUS thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin được thu thập từ người dùng (mỗi, một “Người dùng”) ứng dụng (“Sản phẩm”). Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do 9PLUS cung cấp.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng theo nhiều phương thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn, khi Người dùng sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin và những sự kiện liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Sản phẩm của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin danh bạ, bản ghi âm cuộc gọi, vị trí, thông tin liên kết WIFI, máy ảnh, điện thoại, video, tệp tin, thông tin thiết bị, thông tin dữ liệu nhà điều hành, thông tin nhận dạng khuôn mặt và thông tin khác mà Người dùng cung cấp. Người dùng có thể được yêu cầu, nếu cần thiết, cả địa chỉ email. Chúng tôi sẽ tải lên và lưu trữ những dữ liệu này trên http://app2.9plusvn.com/ và đồng thời sẽ chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng trong trường hợp họ tự nguyện cung cấp những thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc điều đó có thể hạn chế họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Sản phẩm.

Thông tin nhận dạng không thuộc cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không thuộc cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Sản phẩm của chúng tôi. Thông tin nhận dạng không thuộc cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

9PLUS thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau: Để cải thiện sản phẩm của chúng tôi

- Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn. Để gửi email định kỳ

- Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, thông tin cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất kỳ lúc nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hướng dẫn hủy đăng ký ở cuối mỗi email.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy của chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành doanh nghiệp của mình và Sản phẩm hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Sản phẩm của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được thực hiện bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào, bao gồm cả các trang web có liên kết đến Sản phẩm của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

9PLUS có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào để được cập nhật về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng Sản phẩm này, bạn đã thể hiện sự chấp thuận của bạn đối với chính sách và điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm sau khi đưa ra các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn đã chấp thuận những thay đổi đó.